Tento web používá k analýze návštěvnosti a personalizaci obsahu soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte.

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost Teka-CZ s. r. o. provádí z titulu prodávajícího zpracování osobních údajů kupujícího jako úkon nezbytný pro splnění kupní smlouvy (smlouvy o prodeji zboží) nebo pro provedení kroků předcházejících uzavření takové smlouvy, dále jako úkon nezbytný pro vedení uživatelského účtu kupujícího na webové adrese https://teka.cz a pro splnění zákonných povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy České republiky.

 

1. ÚDAJE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je obchodní společnost Teka-CZ s. r. o., IČ 25551736, DIČ: CZ25551736, se sídlem V Holešovičkách 593, PSČ 180 00, Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 102304 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující:

  • adresa pro doručování písemné korespondence: V Holešovičkách 593, Praha 98, PSČ 180 00, Česká republika
  • kontaktní telefon: +420 284 691 940

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2.  PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním důvodem zpracování osobních údajů kupujícího prodávajícím je jejich nezbytnost pro:

  • splnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím nebo pro provedení kroků předcházejících uzavření takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“)
  • vedení uživatelského účtu, který je o vůli kupujícího zřízen na webové adrese https://teka.cz, a to ve smyslu výše uvedeného nařízení,
  • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím (správcem), včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení jiných navazujících úkonů a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

 

3.  ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím (správcem), včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení jiných navazujících úkonů a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

 

4. ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje kupujícího jsou pro shora uvedené účely zpracovávány v tomto rozsahu: jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa bydliště nebo místa podnikání, elektronická (e-mailová) adresa, telefonní číslo.

 

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci osobních údajů kupujícího budou přepravní společnosti a jiné osoby či společnosti podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, na provedení případných servisních zákroků vyplývajících z odpovědnosti za vady zboží, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

Příjemcem osobních údajů kupujících zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. 

 

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení má kupující právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování a dále právo na jejich přenositelnost.

Kupující má právo v případě domněnky o skutečnosti, že zpracováním jeho osobních údajů bylo či je porušováno odpovídající nařízení, podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí jeho osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez nich není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany prodávajícího (správce) splnit.

V Praze dne 01.01.2019

Teka-CZ, spol. s r. o.