INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děkujeme za návštěvu našich webových stránek. Ochranu vašich soukromých údajů bereme velmi vážně a děláme vše pro to, abyste se při návštěvě těchto internetových stránek cítili bezpečně.

V tomto dokumentu naleznete informaci o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů a rozsahu práv vás jako subjektů údajů. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy webových stránek na doméně teka.cz, teka.sk, tekaservis.cz, tekapartner.cz, kuppersbusch.eu, kuppersbusch-cz.cz a na nich umístěných doménách druhého řádu (např. eshop.teka.cz, záruka.teka.cz a další), zpracováváme v souladu s aktuálními platnými předpisy, včetně GDPR, z nějž pro vás plynou konkrétní práva.

Co je GDPR?

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

1. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Teka - CZ s.r.o., se sídlem Scott Weber Workspaces, Visionary Building, Plynární 1617/10, 170 00  Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze, spisová značka C 102304, IČ: 25551736, telefonní číslo: +420 284 691 940, e-mail: info@teka.cz (dále též "TEKA").

Jako správce určujeme zejména, jak a za jakým účelem budou údaje zpracovány, jak dlouhou dobu je budeme uchovávat a také, kteří zpracovatele nám budou se zpracováním osobních údajů pomáhat.

Naše kontaktní údaje můžete využít např. k pokládání otázek ke zpracování vašich osobních údajů, k žádosti o poskytnutí vašich osobních údajů, ale také pro případné podněty nebo stížnosti.

2. Jaké osobní informace zpracováváme, v jakém rozsahu a pro jaké účely?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a dále abychom také chránili naše oprávněné zájmy.

2.1 Návštěvníci internetových stránek

Pro vylepšení vzhledu a fungování našich stránek a pro přizpůsobení obsahu našich stránek vašim preferencím používáme soubory cookies. Bližší informace o souborech cookies, včetně právního základu zpracování vašich údajů, které prostřednictvím souborů cookies získáme, můžete najít v našich Zásadách používání souborů cookies.

2.2 Naši možní zákazníci

V případě, že využijete služeb našeho e-shopu, zpracováváme informace o aktuálních položkách ve vašem košíku, společně s dalšími informacemi sbíranými prostřednictvím cookies, např. o použitém zařízení a místu připojení (viz naše Zásady používání souborů cookies), a dále informace, které vložíte do formuláře v průběhu objednávky.

Pokud objednávku neodešlete, položky pro vás uchováme v košíku po dobu 30 dnů, abyste se mohli k nákupu vrátit, pokud jej potřebujete z jakýchkoliv důvodů odložit. Pokud nechcete, abychom tyto informace uchovávali po opuštění našich webových stránek, můžete položky z košíku vymazat.

Poskytnutí a zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro naše předsmluvní jednání dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2.3 Naši zákazníci

Odesláním vaší objednávky zaevidujeme vaše osobní údaje vztahující se k příslušné objednávce do systému na vedení smluvní agendy, abychom mohli splnit uzavřenou smlouvu, chránit svá práva a nabídnout vám naše další produkty a služby. Takto zpracováváme vámi vyplněné identifikační, doručovací a kontaktní údaje a údaje o jednotlivých ekonomických transakcích, včetně platebních údajů.

Některá zpracování vašich osobních údajů nám ukládá zákon. Údaje o vaší smlouvě a účetní a daňové doklady s ní spojené obsahují vaše osobní údaje. Tyto doklady uchováváme pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy a po dobu uloženou těmito předpisy.  

Toto zpracování je nezbytné pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pro splnění našich právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a jejich další uchování je založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely uplatnění našich právních nároků a obraně vůči nárokům vzneseným vůči nám.

2.4 Naši zákazníci využívající záruku či prodlouženou záruku

Abychom splnili své smluvní závazky a ochránili svá práva, evidujeme o vás v případě uplatnění reklamace či při registraci k prodloužené záruce vámi uvedené identifikační, doručovací a kontaktní údaje a údaje o jednotlivých ekonomických transakcích, při uplatnění reklamace případně také platební údaje pro vyplacení slevy z ceny, popř. jiných plnění.

Toto zpracování je nezbytné pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a jejich další uchování je založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely uplatnění našich právních nároků a obraně vůči nárokům vzneseným vůči nám.

2.5 Osoby, kterým chceme zasílat naše obchodní sdělení

Váš e-mail, jméno a pohlaví a zdroj, ze kterého jste přišly, včetně chování v e-mailu, také zpracováváme pro účely našich marketingových kampaní, např. pro zasílání individuálních nabídek námi poskytovaných služeb. Dále zpracováváme na základě zasílaných e-mailových zpráv informace o vašem chování, zejména o tom, na které odkazy v těchto zprávách kliknete, a kdy je otevíráte. Údaje zpracováváme, pokud jste k takovému zpracování udělili souhlas např. prostřednictvím našich internetových stránek, nebo na základě našeho oprávněného zájmu na dalším prodeji stávajícím zákazníkům v souladu s ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout prostřednictvím naší kontaktní e-mailové adresy uvedené níže nebo způsobem popsaným v marketingovém e-mailu.

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je založeno na souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a/nebo na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a tyto údaje uchováváme po dobu 6 let od vaší poslední objednávky.

2.6 Příjemci a odesílatelé e-mailů na našich doménách

Pokud jste nám poslali e-mail, nebo jste od nás e-mail obdrželi (naše e-mailové domény jsou @teka-cz.cz a @teka.cz, @teka.sk), informace o takovém e-mailu zpracováváme, zejména abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu, plnit naše povinnosti ze smlouvy, chránit svá práva, nebo plnit naši zákonnou povinnost.

Toto zpracování je podle okolností nezbytné pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pro splnění našich právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, nebo je založené na našem oprávněném zájmu na dobrých vztazích s potenciálními zákazníky a veřejností dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud tyto údaje neuchováváme z jiných výše uvedených důvodů déle, uchováváme tyto informace nanejvýš 1 rok.  

2.7 Návštěvníci našeho profilu na sociálních sítích a jiné osoby, které přijdou do kontaktu s naším profilem či příspěvkem

Máme profil na sociálních sítích Facebook, Youtube a Instagram. V maximálním rozsahu daném pravidly jednotlivých sociálních sítí jsme společně s každou z těchto sociálních sítí správci osobních údajů návštěvníků našeho profilu nebo jednotlivých příspěvků, osob, které náš profil označily ve svém příspěvku a jiných aktivně interagujících.

Pravidla jednotlivých sociálních sítí naleznete zde: Facebook, Youtube, Instagram.

2.8 Návštěvníci prostor společnosti TEKA

Pro zajištění bezpečnosti osob a majetku jsou v prostorách společnosti TEKA instalované kamerové systémy s uchováváním záznamu osob. Účelem pořizování záznamů z kamery je ochrana oprávněných zájmů, včetně ochrany majetku a obhajoby právních nároků společnosti TEKA, jejích zaměstnanců, externích dodavatelů a dalších osob. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.9 Další subjekty údajů, které informujeme o zpracování jejich osobních údajů samostatně mimo tuto informaci

Mezi ně patří zejm. zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, jednatelé, skuteční majitelé podle zákona o evidenci skutečných majitelů, smluvní dodavatelé a jiní obchodní partneři a jejich kontaktní osoby.

3. Jak probíhá automatizované zpracování vašich osobních údajů?

Osobní údaje, které zpracováváme, nikdy nepoužíváme k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani k profilování.

4. S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s některými důvěryhodnými třetími stranami, jež rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o zabezpečení ochrany vašich osobních údajů. Jedná se především o:

 • naše smluvní servisy a smluvní dodavatele zapojené do běžného chodu naší společnosti;
 • naše poskytovatele mzdové agendy, účetnictví, auditu;
 • naše poskytovatele marketingových, IT a bezpečnostních služeb;
 • naše poradce v oblasti práva, marketingu a vztahu se zákazníky;
 • jiné profesionální poradce;
 • dodavatele, kteří nám poskytují určité podpůrné služby jako je zpracování textu, překlad, kopírování a přezkoumání dokumentů, telefonní a internetové připojení atd.

Dále můžeme vaše osobní údaje za určitých podmínek zpřístupnit státním orgánům, soudům a správním orgánům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Osobní údaje můžeme předávat ke zpracování v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (např. našim dodavatelům sídlícím v jiných státech EHP). K předávání osobních údajů i do zemí mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor nedochází. 

5. Jakým způsobem zajišťujeme ochranu vašich osobních údajů?

Uplatňujeme opatření nezbytná k bezpečnému uchování informací v elektronické nebo fyzické podobě, a k zabránění neoprávněnému přístupu, změnám či zveřejnění informací. Naše zabezpečení informací jsou podporovány řadou bezpečnostních standardů, procesů a postupů. Informace ukládáme v prostorách s omezeným přístupem nebo v elektronických databázích vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Požadujeme, aby poskytovatelé našich datových úložišť a jiní zpracovatelé splňovali příslušné standardy průmyslového zabezpečení. Všichni partneři, zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k důvěrným informacím, podléhají povinnosti mlčenlivosti.

6. Po jakou dobu uchováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Pro plnění smlouvy s vámi zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání záruky, poté po dobu nezbytně nutnou a vyžadovanou právními předpisy (zejména po dobu stanovenou daňovými předpisy, nebo právními předpisy týkající se poskytování zdravotních služeb) nebo po dobu trvání našeho oprávněného zájmu, vycházející z promlčecích lhůt. U zpracování, které je založené na souhlasu, zpracováváme vaše osobní údaje jen po dobu nezbytnou ve vztahu k zamýšlenému účelu, nejdéle však do jeho odvolání. U zasílání obchodních sdělení poskytujete svůj souhlas na dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu 6 let od jeho ukončení, nebo do odvolání souhlasu.

Záznam z kamer je uchováván pouze po dobu nezbytně nutnou, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání (zejména krádeže či neoprávněného vstupu do prostor společnosti), jinak po dobu 7 dnů.

7. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Máte právo od nás požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezit jejich zpracování, jakož i právo dané GDPR na přenositelnost osobních údajů. Bližší podmínky využití těchto práv vyplývají z příslušných právních předpisů (zejm. článků 15 až 21 GDPR). Ne u každého dílčího zpracování (u každého samostatného účelu uvedeného v bodu 2. výše) jsou všechna tato práva garantována.

Ve vztahu k vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva:

 • Právo na přístup k údajům: Máte právo dotázat se, jestli zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, vyžádat si přístup k těmto údajům. Také máte právo na zpřístupnění informací týkajících se mimo jiné toho, za jakým účelem a po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme, které konkrétní údaje máme k dispozici a komu jsme umožnili přístup k těmto údajům. Tato práva na přístup k údajům mohou být ale omezena s ohledem na zájmy jiných fyzických osob.
 • Právo na opravu údajů: Na základě vaší žádosti máme povinnost opravit nepřesné osobní údaje nebo doplnit osobní údaje, které jsou neúplné.
 • Právo na výmaz údajů (právo být zapomenut): Za podmínek uvedených v GDPR jsme povinni na vaši žádost údaje vymazat, např. v případě, že tyto údaje již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, v případě, že jste uplatnili námitky proti dalšímu zpracování osobních údajů, nebo vaše osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem.
 • Právo na omezení zpracování: Za podmínek uvedených v GDPR (např. když zpochybníte správnost osobních údajů nebo pokud bychom zpracovávali osobní údaje nezákonně) jsme povinni na vaši žádost omezit zpracování určitých osobních údajů, které se vás týkají. V takových případech můžeme tyto údaje používat pouze pro určité omezené účely tak, jak stanoví GDPR, popř. další právní předpisy.
 • Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek uvedených v GDPR a v rozsahu našich technických možností máte právo vyžádat si své osobní údaje, ke kterým máme přístup, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a takové údaje zaslat jinému subjektu.
 • Právo na vznesení námitky: Za splnění zákonných požadavků (viz článek 21 GDPR) máte právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud jsou zpracovávány za účelem našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů jiné osoby.
 • Právo odvolat souhlas: V případě, že je zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, máte rovněž právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, Email: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz

8. Kde nás můžete kontaktovat?

Svá práva můžete uplatnit a své dotazy nebo připomínky nám můžete sdělit telefonicky na lince +420 284 691 940, e-mailem na adrese: info@teka.cz, nebo písemně na korespondenční adrese Teka - CZ s.r.o., Scott Weber Workspaces, Visionary Building, Plynární 1617/10, 170 00  Praha 7.

V Praze 06.06.2022